Architektenkammer M-V
– DAB April 2019:

“Der Lotse geht von Bord”